Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży.

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez rozwijanie zainteresowania młodzieży możliwością realizowania swojej kariery zawodowej
w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie w 35 szkołach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych na terenie całego kraju. Każda z uczestniczących szkół otrzyma pakiet edukacyjny, dostęp do materiałów elektronicznych oraz kwotę  3 000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. Natomiast uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie,
w którym główną nagrodą jest 20 000 złotych z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

 

W skład pakietu wchodzą scenariusze zajęć, które wpisują się w podstawę programową i mogą być realizowane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego, podczas godzin wychowawczych lub zajęć pozalekcyjnych.
Pakiet edukacyjny ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej oraz jej podmiotów wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawiera również scenariusze zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość z podmiotami ekonomii społecznej (PES), interesują się wolontariatem, planują założyć organizację pozarządową lub spółdzielnię uczniowską. Dla tej ostatniej grupy opracowano poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19. Przedsięwzięcie jest objęte jest opieką/nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu znajdują się na stronie http://cpt.org.pl/rekrutacja-do-projektu-es-dla-szkol/.

Skip to content